Wszystkim skadamy najserdeczniejsze yczenia, na nadchodzce wita Boego Narodzenia. W tych cikich czasach pamitajmy, aby by dla siebie miym, pomocnym, wyrozumiaym i nie pomoc kademu istnieniu


Dzi koczymy nasz projekt pt. „Z kultur na Ty”, 
ktry realizujemy w ramach programu ETNOPOLSKA 2019 finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.

W ramach tego projektu udao nam si zrealizowa:
- Zajcia z gry na skrzypcach i basach – 120h
- Zajcia z emisji gosu – 100h
- Zajcia ze piewu ludowego – 50h
- Zajcia z tosamoci kulturowej i semiotyki kultury ludowej – 20h
- Zajcia Folklor na scenie – 21h
W ramach zaj odbylimy take wyjazd do Poronina do orodka Limba gdzie rwnie odbywalimy warsztaty. Byo to wspaniae przeycie ktre pomogo zintegrowa grup oraz wsmocni przekaz midzypokoleniowy w naszym rodowisku.


Powoli dobiega koca projekt pt. „Z kultur na Ty”, 
ktry realizujemy w ramach programu ETNOPOLSKA 2019 finansowanego przez Narodowe Centrum Kultury.
W zwizku z tym chcielimy bardzo serdecznie zaprosi wszystkich na potacwk przy muzyce w tradycyjnym skadzie, do remizy na Mszanie Grne dn. 28.10.2019r. Start godz.20: 00.
Wstp oczywicie darmowy, w ramach poczstunku przewidziany jest szwedzki st.


Jestemy ju na pmetku naszego projektu „Z kultur na Ty”, 
ktre jest finansowane ze rodkw Narodowego Centrum Kultury.

Powoli dobiegaj koca warsztaty z emisji gosu, ruszamy z zajciami ze piewu ludowego.

Cigle trwaj zajcia z tosamoci kulturowej, folkloru na scenie, gry na skrzypcach i basach. Zapisy cigle s otwarte dlatego kadego chtnego zapraszamy na nasze prby w pitki o 20:00, gdzie bdziemy omawia szczegy.

Zainteresowanych zajciami z:
- Emisji gosu (piew, technika piewu)
- Gry na skrzypcach i basach
- Folkloru na scenie
- Tosamo kulturowa i semiotyka kultury ludowej
- piew ludowy

Serdecznie zapraszamy na spotkanie organizacyjne dn. 15.07.2019r.


Udao si! W programie ETNOPOLSKA 2019 
prowadzonym przez Narodowe Centrum Kultury ZZF Dolina Mszanki otrzyma dofinansowanie w wysokoci 51000 z! Dziki tym pienidzom zorganizujemy rnego rodzaju warsztaty, rozdamy koszulki, kubki a na koniec bdziemy si bawi do muzyki w tradycyjnym skadzie wzorem dawnych lat.

Zostan przeprowadzone warsztaty z:
- Emisji gosu (piew, technika piewu)
- Gry na skrzypcach i basach
- Folkloru na scenie
- Tosamo kulturowa i semiotyka kultury ludowej
- piew ludowy

Wicej informacji wkrtce.


Dobiega koca projekt pt. "Zagrzaskie melodie" realizowany przez Zagrzaski Zesp Folklorystyczny „Dolina Mszanki” z Mszany Grnej obejmujcy nauk gry na skrzypcach dla dzieci, modziey i dorosych z terenu gminy Mszana Dolna.Wzio w nim udzia 15 osb podzielonych na trzy grupy zaawansowania. Zajcia prowadzone przez Adama Rusnarczyka, uznanego skrzypka, odbyway si co tydzie; cznie objy 160 godzin.
Uczestnicy projektu mogli opanowa instrument jakim s skrzypce, jak rwnie pozna dawne melodie.
Dzikujemy za zaangaowanie naszego mistrza; bez niego nie udaoby si zrealizowa tego zadania –wyrazy wdzicznoci przekazuj koordynatorzy projektu ze strony „Doliny Mszanki”.


Projekt jest finansowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


"Zagrzaskie koldy i pastoraki"

Mio nam poinformowa, i Zagrzaski Zesp Folklorystyczny "Dolina Mszanki", dziki wsppracy z Fundacj PZU oraz yczliwoci mieszkacw gminy Mszana Dolna, od 1 czerwca biecego roku, bdzie realizowa projekt, pt. "Zagrzaskie koldy i pastoraki". Z uwagi na por roku, nazwa ta moe brzmie troch przewrotnie, jednak zakoczenie zadania przewidziane jest na koniec padziernika, a jego efektem bdzie wydanie pyty wanie z koldami i pastorakami piewanymi na terenie Zagrza. Aby wszystko byo dopite na ostatni guzik, przygotowania zaczynamy ju od przyszego miesica. Wszystkich ktrzy chcieliby zaangaowa si w projekt zapraszamy na prby zespou w poniedziaki i pitki o godz. 20:00.
Mona skontaktowa si z nami rwnie telefonicznie pod numerami 880875631 (prezes) 
lub 880396917(wiceprezes), a take przez nasz profil na FB facebook.com/dolinamszanki/
Projekt finansowany jest ze rodkw Fundacji PZU.


10-lecie Zespou „Dolina Mszanki”

Dnia 12. Listopada 2016r. Miaa miejsce uroczysto 10-lecia Zespou „Dolina Mszanki”, na ktr zaproszono przedstawicieli wadzy, byych czonkw oraz mieszkacw okolicznych wsi.

Zesp zaprezentowa midzy innymi program przygtowany na tegoroczn Limanowsk Saz. Dodatkowo pokaza rwnie taniec podhalaski, ktry szlifowany by na warsztatach prowadzonych przez Pani Katarzyn Majerczyk. Na scenie wystpia take kapela zespou , ktra zaja pierwsze miejsce na 42. Limanowskiej Sazie.
Zgromadzeni na sali pogratulowali wystpu Zespoowi gromkimi brawami, w tym momencie rozpoczo si wrczanie podzikowa wadzom, sponsorom oraz poszczeglnym czonkom zespou. Uciskom i wzruszeniom nie byo koca. Dowodem tego byy osobiste podzikowania zoone na rce czonkw poprzeniego zarzdu: Pani Krystyny Sutor oraz Pana Jarosawa Mazura.
Wyrazy wdzicznoci naleay sie przede wszystkim Pani Elbiecie Wojsaw,ktra zaoya i przez lata prowadzia Zesp. Na koniec „Dolina Mszanki” odpiewaa gralskie yczenia, by tym gestem wyrni jej „Wielkie Serce”.


::: zdjcia  

Po czci oficjalnej zaproszeni gocie przenieli si do Remizy OSP, gdzie uroczysto bya kontynuowana.
Dziki pomocy naszym sponsorom, a przede wszystkim BS Mszana Dolna udao si zorganizowa to przyjcie bez wikszych kopotw.

42. Limanowsk saza 

Pitego listopada br. Zesp „Dolina Mszanki” zaprezentowa si na 42. Limanowskiej sazie w kategorii Zesp Regionalny. Przedstawilimy program pt. „Spod Jasienia baca – czyli na saasie”, ktry opowiada, jak to w dzie w. Jana na szaas przychodz ludzie ze wsi. 
Czonkowie zespou wystpili rwnie w innych kategoriach takich jak muzyka ludowa - modzie, gdzie nasza kapela w skadzie Sara KuczaiK (Prym), Anna Bieniek (Sekund) oraz Gabrysia Pitek (basy) zaja pierwsze miejsce. W kategorii Solista Instrumentalista Tobiasz Krzysztof zaj drugie miejsce, oraz w gronie gawdziarzy Patryk Grzdziak zdoby wyrnienie.

::: zdjcia